Skip to main content
NieuwsPersbericht

Arisa doet niet mee aan onderhandelingen nieuw convenant kleding en textiel

By 22 oktober 2021juli 4th, 2022No Comments5 min read

20 oktober 2021

Nu de overheid zich terugtrekt uit (nieuwe) IMVO (Internationaal Maatschappelijk Ondernemen)-convenanten, verwacht Arisa geen adequate rol meer te kunnen spelen in een vervolgconvenant voor kleding en textiel. Arisa trekt zich daarom terug uit de onderhandelingen maar geeft – na 5 jaar ervaring in het lopende convenant – de onderhandelaars 10 adviezen mee die cruciaal zijn voor het aanpakken van misstanden in de keten.  

 Arisa is deelnemer aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT). Dit convenant loopt eind 2021 af. In de afgelopen 5 jaar is door de aangesloten kledingbedrijven, in nauwe samenwerking met Arisa en de andere deelnemers aan het convenant, gewerkt aan het in praktijk brengen van due diligence, dat wil zeggen het aanpakken van misstanden in de keten op het gebied van onder andere mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Er is vertrouwen ontstaan tussen de deelnemers en er is steeds beter bekend wat er speelt in de keten, zodat gezocht kan worden naar duurzame oplossingen voor misstanden. Uit een evaluatie van IMVO-convenanten door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is gebleken dat het CKT (als één van de weinige IMVO convenanten) vooruitgang heeft geboekt in de aanpak van misstanden.

Nu het CKT bijna afloopt, wordt er gewerkt aan een nieuwe sectorovereenkomst. Arisa is ervan overtuigd dat dit nieuwe convenant, als enkele verbeterpunten worden doorgevoerd, kan leiden tot verdere verbeteringen voor mens, milieu en dier in de kleding- en textielketen.

Desondanks heeft Arisa besloten niet mee te doen met de onderhandelingen voor dit nieuwe convenant. De reden hiervoor is dat de Nederlandse overheid onlangs aankondigde niet mee te doen aan nieuwe convenanten.[1] Arisa vindt deelname van de overheid essentieel: de overheid moet met haar eigen inkoopbeleid, wetgeving, handelsbevordering, investeringregimes en diplomatieke relaties bijdragen aan IMVO-conventanten en geeft met haar aanwezigheid gewicht aan de boodschap dat bedrijven hier due diligence dienen toe te passen. Ook de eerdergenoemde evaluatie kwam met de aanbeveling dat de overheid juist een grotere rol zou moeten spelen om convenanten effectief te maken.

Voor Arisa is deelname van de overheid onmisbaar en zonder die deelname kiest Arisa ervoor om haar schaarse middelen en mensen in te zetten voor andere activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van ketens.

Het is bovendien zorgelijk dat de overheid de IMVO-convenanten loslaat voordat er nieuw beleid is voor sectorale samenwerking, en wetgeving ook op zich laat wachten. Zo valt een gat in het invullen van de verplichtingen die de overheid heeft in het bevorderen van de toepassing van de internationale MVO-richtlijnen door bedrijven.[2]

Verwachtingen van een nieuw convenant

Arisa blijft zich inzetten voor structurele verbeteringen in de toeleveringsketens van kleding en textiel en onderschrijft nog steeds volledig de streefdoelen die werden gesteld in het CKT: in de productielanden de rechten van werknemers gerespecteerd en beschermd krijgen, hun veiligheid verbeteren en milieuverontreiniging en dierenleed voorkomen. Ook het nieuwe convenant zou daar  met hernieuwde ambitie aan bij moeten dragen.  In nauw contact met partners in productielanden geeft Arisa aan de onderhandelaars de volgende adviezen mee:

  1. Geef in dit nieuwe convenant stakeholders en rechthebbenden in productielanden een grotere en betekenisvolle rol.
  1. Focus op impact. Om (meer) impact te realiseren dienen concrete en meetbare doelstellingen op resultaat niveau te worden geformuleerd. Formuleer die doelstellingen op basis van goede lokale stakeholderconsultaties; deze moeten uitwijzen welke thema’s in welke landen bij welke productielocaties prioriteit verdienen.
  1. Stel eisen voor toetreding van bedrijven tot dit nieuwe convenant. Vraag een verklaring waarin een expliciete inzet op IMVO en begrip van due diligence verklaard worden. De focus van het convenant kan dan liggen op het realiseren van impact door middel van due diligence.
  1. Betrek stakeholders en rechthebbenden bij alle fasen van het due diligence proces, zowel bij het identificeren en prioriteren van risico’s door deelnemende bedrijven, als bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten om de risico’s en misstanden aan te pakken.
  1. Zorg ervoor dat deelnemende bedrijven eigen risicoanalyses maken die stakeholders en rechthebbenden betrekken. Dit moet deel zijn van de due diligence praktijk van individuele bedrijven; baseer risicoanalyses niet slechts op social audits en certificering.
  1. Formuleer doelstellingen rond inkooppraktijken. In de interne organisatie van bedrijven als ook aanbestedende diensten van de overheid, dienen de IMVO doelstellingen en due diligence veel beter in de ontwerp- en inkooppraktijk geïntegreerd te worden.
  1. Zet klachtenmechanismen op operationeel niveau op zodat toegang tot verhaal en herstel voor rechthebbenden is geborgd. De opzet van deze klachtenmechanismen dient in lijn te zijn met de criteria voor effectieve klachtenmechanismen van de UNGPs[3] en de OECD.
  1. Werk aan transparantie. Geef inzicht in actieplannen, voortgang en beoordeling-scores van bedrijven. Richt de informatievoorziening zo in dat ook externe stakeholders begrijpen waarom een bedrijf voor bepaalde acties en risicoprioritering kiest en wat daarin de voortgang is.
  1. Bevorder ketentransparantie. Maak productielocaties van individuele bedrijven openbaar. Dit bevordert de toegang tot verhaal en herstel.
  1. Werk aan samenwerking en afstemming. Een Nederlands convenant dat ambitieuze doelstellingen bevat kan een voorbeeld zijn voor soortgelijke initiatieven in andere landen. Samenwerking met gelijksoortige initiatieven is een manier om de impact te vergroten. Daarbij is het steeds van belang om ook meer samenwerking aan te gaan met bedrijven en organisaties in productielanden.

Een ambitieus nieuw convenant kan op deze manier verder bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige kleding- en textielindustrie wereldwijd. Op het moment dat er een nieuw convenant ligt, zal Arisa haar positie opnieuw bepalen en op basis daarvan besluiten over eventuele deelname.

 

– – – – – – –

[1] Kamerbrief over SER advies over bouwstenen IMVO-beleid,  Minister De Bruijn ( Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/01/kamerbrief-inzake-ser-advies-inzake-bouwstenen-imvo-wetgeving
[2] Zie ook visie van het MVO platform hierop: “Leidende rol overheid cruciaal voor nieuw beleid voor sectorale samenwerking”.
[3] Zie de UNGP effectiveness criteria for non-judicial grievance mechanisms, criteria no 31, pag 34: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf