Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – juli 2020

By 5 juli 2020No Comments9 min read

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Minder kinderarbeid in katoen- en groentezaadproductie

Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, 12 juni, publiceerde Arisa het rapport “Sowing Hope”. Het rapport laat zien dat in de katoen- en groentezaadproductie in India de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet om kinderarbeid tegen te gaan.
Het onderzoek vond plaats in zes Indiase deelstaten waar groente- en katoenzaden worden geproduceerd voor internationale en enkele grote Indiase bedrijven. Met name in de gebieden waar aanzienlijke interventies plaatsvonden, nam kinderarbeid af. Desondanks is er nog steeds sprake van kinderarbeid, met name tijdens de kruisbestuiving.
Naast kinderarbeid is in het onderzoek ook gekeken naar het betalen van minimumlonen. Hier is de situatie de afgelopen vijf jaar verslechterd. Het gat tussen betaald loon en minimumloon is in sommige regio’s groter geworden. Vooral vrouwen worden nog altijd onder het minimumloon betaald en worden daarnaast gediscrimineerd omdat zij andere werkzaamheden krijgen dan mannen, waarvoor minder wordt betaald.
Arisa roept in het rapport de zaadbedrijven, branchevereniging Plantum en de Nederlandse overheid op om stappen te zetten om de misstanden aan te pakken door meer samen te werken en kritisch naar het inkoopbeleid te kijken.
Download het rapport “Sowing Hope” hier.

 

Keten van textielrecycling complex en niet per se duurzaam en verantwoord

Het hergebruik van materialen en streven naar een circulaire economie staat momenteel hoog op de agenda. Het nieuwe rapport van Arisa en textielinzamelaar en sociaal ondernemer Sympany, “Textile Recycling Unravelled”, laat zien dat de keten van textielrecycling complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden. Het rapport richt zich op de stad Panipat in Noord-India, waar een groot deel van de economie draait om het recyclen van geïmporteerd gebruikt textiel, onder andere vanuit Nederland. Sympany en Arisa roepen betrokken bedrijven in deze keten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de risico’s in de textielrecyclingsketen aan te pakken.
Download het rapport “Textile Recycling Unravelled” hier. Dagblad Trouw besteedde op 26 juni 2020 ook aandacht aan het rapport.

 

Nog steeds zorgelijke arbeidsomstandigheden in de zandsteenindustrie in Rajasthan

Indiase zandsteen siert tal van opritten, straten en dorpspleinen in Nederland en de rest van de wereld. In 2005 bracht Arisa (toen Landelijke India Werkgroep) het rapport “Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India” uit. Dat rapport schetste een zeer zorgelijk beeld: kinderarbeid, gedwongen arbeid, geen betaling van minimumloon, kastendiscriminatie en discriminatie van vrouwen bleken aan de orde van de dag.
In 2017 heeft Arisa een studie in gang gezet om de situatie in de zandsteensector weer te bekijken. Dit onlangs gepubliceerde rapport, “Between a rock and a hard place”, laat zien dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van het rapport van 2005. Kinderarbeid is in de groeves sterk verminderd, maar komt nog wel voor, met name bij het hakken van kasseien door thuiswerkers. In het huidige onderzoek is ook gekeken naar het betalen van minimumlonen. Hier is de situatie een stuk minder positief. Veel werkers krijgen een stukloon. Dit maakt dat hun inkomen afhankelijk is van het aantal stuks die ze hebben geproduceerd, waardoor het bijna onmogelijk is het wettelijk minimum inkomen te halen. Een logisch gevolg voor een gezin is dat zij hun kinderen aan het werk zetten in de kasseienindustrie om mee te helpen voorzien in het levensonderhoud.
Verder laat het rapport zien dat silicose, een ongeneeslijke stoflongziekte, een groot probleem is waar nog veel te weinig aandacht voor is. Een concept van het rapport is gedeeld met 112 bedrijven uit vijf Europese landen. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor bedrijven om de genoemde problemen aan te kunnen pakken.
Download het rapport “Between a rock and a hard place” hier.

 

Nieuw project in de leersector in India, Pakistan en Bangladesh

Afgelopen april is Arisa gestart met een nieuw project gericht op de leersector. Het project wordt geleid door SOMO, en geïmplementeerd in India, Pakistan en Bangladesh, in samenwerking met lokale partners. Ook NGO’s INKOTA uit Duitsland en Südwind uit Oostenrijk doen mee. Het driejarige project richt zich op het verbeteren van de werkomstandigheden in leerlooierijen en bij het maken van eindproducten, zoals het stikken van schoenen. Arisa zal vooral bij het onderzoek in India betrokken zijn, maar houdt zich voor dit project ook bezig met het overkoepelende thema ‘discriminatie op basis van kaste/religie’, waarbij naar alle drie de landen wordt gekeken. Door de coronacrisis zitten veel leerarbeiders in deze landen zonder werk en inkomen. Eén van de eerste activiteiten van het project zal zijn om hun situatie in kaart te brengen.

 

TruStone en de kinderarbeidvrijezone-aanpak in de zandsteensector

Nederland en Vlaanderen bundelden in 2019 de krachten en richtten het multi-stakeholderinitiatief TruStone op waar zowel overheden, bedrijven, NGO’s en vakbonden de schouders zetten onder een verantwoord inkoopbeleid van natuursteen uit risicogebieden. Ketentransparantie en -zorg zijn de rode draad in dit verhaal.
Het hierboven reeds aangehaalde rapport van Arisa uit 2005 bracht onethische praktijken en schending van de mensenrechten bij de productie van Indiase kasseien aan het licht. Dit was het startschot voor verschillende initiatieven van overheden, NGO’s, en een aantal geëngageerde bedrijven.
Lees meer over de bijdrage van Arisa-partners ARAVALI en Manjari in een artikel op de website van het vaktijdschrift voor de natuursteensector, Polycaro (22 mei 2020).

 

Alarmerende versoepeling Indiase arbeidswetgeving

Om de economie te stimuleren en meer investeringen aan te trekken tijdens de crisis veroorzaakt door het coronavirus, hebben een aantal Indiase staten begin mei hun arbeidswetgeving versoepeld. Zo worden in een aantal staten, waaronder Uttar Pradesh en Madhya Pradesh, arbeidswetten opgeschort tot soms wel drie jaar. Wetten die betrekking hebben op industriële geschillen, arbeidsveiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van werknemers, vakbonden, contractarbeiders en arbeidsmigranten. Dit stelt werkgevers in staat om werknemers makkelijker in te huren en te ontslaan, en het aantal werkuren kan worden gewijzigd van 8 uur per dag naar 12 uur. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Deze stappen zijn ook een grove schending van ILO-verdragen zoals het recht op vrijheid van vereniging. Vakbonden en NGO’s veroordelen de wetshervormingen en organiseren protesten.
Ook het International Dalit Solidarity Network (IDSN) wijst op de gevolgen van de veranderingen in de wetgeving voor Dalits en andere kwetsbare werknemers, en vertrouwt erop dat bedrijven waakzaam zijn ten opzichte van hun leveranciers in India om ervoor te zorgen dat hun rechten niet worden geschonden, zonder de mogelijkheid van beroep op de rechter. Lees meer op de website van IDSN.
Arisa organiseerde met Mondiaal FNV op 30 juni een webinar over de zorgelijke ontwikkelingen omtrent de arbeidswetgeving, met Indiase sprekers en Nederlandse stakeholders die hun reactie gaven. We blijven de komende tijd aandacht vragen voor deze ontwikkelingen en roepen Nederlandse organisaties, bedrijven en de overheid op om de protesten van vakbonden en NGO’s te ondersteunen.
LabourStart heeft een online-petitie geplaatst waarin de Indiase regering wordt opgeroepen deze veranderingen in de arbeidswetgeving in te trekken, de arbeidsinspectie te versterken en iedereen sociale zekerheid te bieden.

 

Webinars “Work: No Child’s Business”

Work: No Child’s Business (WNCB) is een alliantie van Stop Kinderarbeid (waaronder Arisa), UNICEF Nederland en Save the Children Nederland, en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. WNCB streeft ernaar dat kinderen en jongeren vrij zijn van kinderarbeid en genieten van hun recht op goed onderwijs en (toekomstig) menswaardig werk.
Op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, 12 juni, organiseerde WNCB een webinar voor bedrijven, overheden en andere belanghebbenden: “How to combat child labour in the supply chain”. Besproken werden kinderarbeid, de belangrijkste oorzaken daarvan en mogelijke oplossingen. Tevens werden de ervaringen van partners uit Jordanië, Oeganda en India over de impact van de coronapandemie op kinderarbeid gedeeld. Bekijk hier een videoverslag van het webinar.
Op 24 juni werd weer een webinar georganiseerd, door de werkgroep Children’s Rights and Business Principles (CRBP) van WNCB. Tijdens dit webinar legde een deskundige van Save the Children India uit hoe partners van het WNCB-programma de Principles kunnen gebruiken in hun lobby bij bedrijven. Er werden concrete voorbeelden gegeven van hoe bedrijven in hun organisatie de rechten van kinderen konden integreren. Dit webinar was het eerste van een serie over kinderrechten en zakelijke principes. Meer over CRBP vindt u hier.

 

“Fashionchecker” van Schone Kleren Campagne: Geen enkel kledingbedrijf betaalt arbeiders leefbaar loon

Schone Kleren Campagne (SKC) lanceert een nieuwe website die de lage lonen in de kledingindustrie inzichtelijk maakt: fashionchecker.org. Ook voordat de coronacrisis uitbrak was al bekend dat kledingarbeiders (meer dan 80% is vrouw) te weinig verdienen om van rond te komen. Met de nieuwe crisis zijn de verhoudingen alleen nog maar verscherpt. De nieuwe website geeft activisten en consumenten inzicht in welk kledingmerk in welke fabrieken zijn spullen laat maken, en of die merken transparant zijn over de lonen die daar worden betaald.
SKC vroeg de gegevens op van 108 kledingmerken in Europa en de VS. Van de merken die weigerden om mee te werken aan het onderzoek wordt dat ook op de website vermeld. Daarnaast heeft SKC onderzoek verricht onder 490 fabrieksarbeiders in China, India, Indonesië, Kroatië en Oekraïne.
Lees verder op de website van Schone Kleren Campagne.

 

Kledingarbeiders aan het woord tijdens webinar van READ in Tamil Nadu

Het verhaal van Selvi:
Selvi werkt al meer dan 1½ jaar in een spinnerij in Kamaraj Nagar, Tamil Nadu. Ze ervoer al vóór de coronapandemie de praktijk van gedwongen arbeid en lage lonen. Ze kreeg INR 250 (EUR 2,95) per dag uitgekeerd als loon in plaats van de beloofde INR 450. En geen betaling voor de verplichte overuren. Er was geen steun van het bedrijf tijdens de lockdown. De spinnerij is inmiddels weer open, het loon minder….. Na een klacht bij de toezichthouder werd haar toege-snauwd dat ze maar ander werk moest zoeken als ze een hoger salaris wilde. Dus nam ze verder maar stilzwijgend genoegen met het lage loon, omdat ze het geld nodig heeft. Ze heeft geen mogelijkheid haar stem te laten horen tegen het bedrijf. Waren er aan het begin van de lockdown nog zeep en ontsmettingsmiddelen aanwezig, dat is nu niet meer het geval. De problemen zijn groot en moeten worden aangepakt.

Op 25 juni organiseerde Arisa-partner READ samen met vrouwenfederatie EDWF en Asia Floor Wage het webinar “Workers’ Voice” over de slechte arbeidsomstandigheden in de textielketen, vóór en ná de lockdown in India. Aan het woord kwamen onder meer vijf kledingarbeiders. Sommige fabrieken hebben hun poorten weer geopend, maar de situatie voor de arbeiders is niet verbeterd. Geen maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen zoals zeep en beschermende kleding of de mogelijkheid afstand te houden. Er worden nog langere uren gemaakt dan vóór de lockdown voor te lage lonen. Ook is er weinig hulp van de overheid: te weinig financiële steun en weinig en dan ook nog bedorven voedselrantsoenen. De werkgevers regelen geen transport naar en van het werk waardoor werknemers uren moeten lopen. De organisatoren van het webinar vragen overheid en bedrijven om oplossingen voor de problemen van de werknemers.

 

Aangezien het probleem van de (migranten)arbeiders ten gevolge van de lockdown nog steeds verre van opgelost is, loopt de actie van Arisa om geld in te zamelen voor haar Indiase partners nog door en is het nog mogelijk een bedrag over te maken op rekeningnummer NL81 TRIO 0379 313 200 t.n.v. Stichting Arisa o.v.v. “donatie partners Arisa”. Ga voor meer informatie naar https://arisa.nl/oproep-200331/.
Wij danken namens onze partners een ieder – particulier of bedrijf – die reeds een bijdrage heeft gedaan!

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

 

 

Volg ons ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!