Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief: Hoogtepunten 2020

By 18 januari 2021No Comments8 min read

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we graag terug naar 2020. Het was een bewogen jaar, dat wereldwijd gedomineerd werd door de coronacrisis en de gevolgen ervan. Ook voor Arisa en onze partners in Zuid-Azië heeft de pandemie verstrekkende gevolgen gehad: de lockdown in India zorgde ervoor dat miljoenen migrantenarbeiders ver van huis vast kwamen te zitten zonder inkomen. Zij waren in de eerste periode afhankelijk van de steun van onze partners en andere organisaties voor hun eerste levensbehoeften. Alle organisaties daar hebben keihard gewerkt om te zorgen dat mensen te eten hadden en aanspraak konden maken op de ondersteuning vanuit de overheid. Daarnaast gingen de scholen dicht en liepen veel kinderen ernstige leerachterstanden op. Er werd een toename gesignaleerd van kinderarbeid en kindhuwelijken. Ook op deze thema’s zetten partners zich in om dit zoveel mogelijk te voorkomen: zo werden er direct ondersteuningsprogramma’s opgezet om kinderen te helpen met hun dagelijkse schoolwerk. Ondanks de strenge maatregelen bleven ze in contact met de gemeenschappen: de ouders, de leerkrachten en de lokale leiders.

En ook het werk van Arisa ging door: we probeerden de lokale partners zoveel mogelijk te ondersteunen met financiële middelen en met onze activiteiten hier in Nederland en Europa. We publiceerden diverse rapporten en andere handvatten voor bedrijven. We gingen in gesprek met bedrijven in de kleding-, natuursteen- en zadensector over hun verantwoordelijkheid voor de werknemers in hun ketens. We lobbyden bij de overheid voor verdergaande maatregelen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, samen met andere Nederlandse organisaties. We begonnen aan diverse nieuwe programma’s en legden eerste contacten voor samenwerking met partners in Pakistan en Bangladesh.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat er mooie resultaten zijn bereikt. Als Arisa zullen we ons ook in 2021 blijven inzetten voor de verdediging van mensenrechten in de productieketens van kleding, natuursteen, leer en zaden.

Wij danken alle donateurs en samenwerkingspartners voor hun bijdrage aan ons werk!

Het Arisa-team: Diewertje, Gine, Hans, Lizette, Margeeth, Susanne en Sandra.

 

Handvatten voor bedrijven op het gebied van kinderarbeid en gedwongen arbeid

In februari 2020 eindigde het programma Remedies towards a better workplace in Tamil Nadu waarin Arisa samen met vier kledingbedrijven, Fair Labor Association, SAVE en READ werkte aan de verbetering van de werkomstandigheden van kledingarbeiders. De nadruk lag op de thema’s kinderarbeid en gedwongen arbeid.

Tijdens het project zijn diverse documenten ontwikkeld voor bedrijven om deze problemen in hun keten aan te pakken. Arisa heeft onder meer gewerkt aan een lijst met concrete aanbevelingen voor bedrijven om de dialoog met hun leveranciers aan te gaan en deze thema’s bespreekbaar te maken.

Naast het programma in India werden er ook activiteiten uitgevoerd in Bangladesh. In totaal werden met workshops en trainingen meer dan 3500 arbeiders en bijna 2000 kinderen bereikt. Lees hier meer over de bereikte resultaten en geleerde lessen.

 

Steun aan Indiase partners na de lockdown in India

Nadat eind maart in India vanwege de coronapandemie de lockdown werd afgekondigd kwamen miljoenen (migranten)arbeiders, werkzaam in onder meer de natuursteen- en kledingsector, zonder enig inkomen of voedselvoorziening vast te zitten. Op 31 maart zond Arisa een oproep rond voor donaties aan haar Indiase partners (waaronder SAVE, Manjari en READ) voor de ondersteuning van die arbeiders. In totaal is een bedrag van ruim EUR 16.000 bijeengebracht. Hiermee konden partners in hun regio’s zorgen voor onder meer de verstrekking van basisvoedselvoorzieningen onder de meest kwetsbare migranten en hun families.

Naast deze acute hulpverlening hebben onze partners en wijzelf regelmatig aandacht gegeven aan de problematiek van die (migranten)arbeiders, met name ook aan de situatie van Indiase kinderen tijdens de Covid-19 crisis, en oproepen gedaan over verantwoord ondernemen in deze crisistijd.

 

Start project “Together for decent leather” in India, Pakistan en Bangladesh

In april is een nieuw project gestart dat zich richt op het verbeteren van de werkomstandigheden in leerlooierijen en bij het maken van eindproducten, zoals het stikken van schoenen. Het project wordt gecoördineerd door SOMO en uitgevoerd door acht organisaties, waaronder Arisa. Arisa doet onderzoek naar de internationale productieketen vanuit India, en houdt zich ook bezig met het overkoepelende thema ‘discriminatie op basis van kaste en religie’, waarbij naar alle drie de landen wordt gekeken. Door de coronacrisis zitten veel leerarbeiders in deze landen zonder werk en inkomen. Een paper over de gevolgen van de coronacrisis op leerarbeiders zal verschijnen in het eerste kwartaal van 2021.

 

Rapport “Sowing Hope”

Begin juni publiceerde Arisa het rapport Sowing Hope. Dit rapport laat zien dat in de katoen- en groentezaadproductie in India de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet om kinderarbeid tegen te gaan. Wat het betalen van minimumlonen betreft is de situatie echter verslechterd. Met name vrouwen worden nog altijd onder het minimumloon betaald.

Naar aanleiding van het rapport heeft Arisa de dialoog met internationale groentezaadbedrijven en brancheorganisatie Plantum voortgezet. We verwachten dat dit in 2021 leidt tot nieuwe initiatieven om kinderarbeid nog verder terug te dringen en het probleem van lonen aan te pakken.

 

Rapport “Textile recycling unravelled”

Eind juni werd het rapport Textile recycling unravelled gepubliceerd gepubliceerd in samenwerking met textielinzamelaar en sociaal ondernemer Sympany. Dit rapport laat zien dat de keten van textielrecycling complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden.

Textielrecycling is een onderdeel van de textielketen dat nog weinig aandacht krijgt. Met de publicatie van dit rapport brengen Arisa en Sympany de gevonden risico’s onder de aandacht bij textiel- en kledingbedrijven. Arisa is de dialoog aangegaan met enkele relevante bedrijven en organisaties over het adresseren van deze risico’s. We verwachten in 2021 verdere activiteiten te ontwikkelen op het gebied van textielrecycling.

 

Rapport “Between a rock and a hard place”

Dit Arisa-rapport – ook uitgebracht in juni – laat zien dat er nog steeds zorgelijke arbeidsomstandigheden zijn in de zandsteenindustrie in Rajasthan. Ten opzichte van 2005 is kinderarbeid in de groeves sterk verminderd, maar komt nog wel voor, met name bij het hakken van kasseien door thuiswerkers. Verder laat het rapport zien dat silicose, een ongeneeslijke stoflongziekte, een groot probleem is waar nog veel te weinig aandacht voor is.

Met dit rapport heeft Arisa veel natuursteenbedrijven benaderd, ook buiten Nederland, om het gesprek aan te gaan over de genoemde problemen. In een aantal Nederlandse gemeenten zijn naar aanleiding van het rapport gemeenteraadsvragen gesteld over het gebruik van natuursteen.

 

Lobby voor wetgeving voor bedrijven

Arisa pleit samen met het MVO Platform al jaren voor verplichte wetgeving voor bedrijven als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2020 heeft dit tot verder resultaat geleid. In juni presenteerde de ChristenUnie samen met PvdA, GroenLinks en SP de initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting voor een wetgeving die bedrijven verplicht zich te houden aan de OESO-normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die wet moet bedrijven verplichten om hun ketens te onderzoeken op (risico’s op) mensenrechtenschendingen en milieuschade en een plan van aanpak op te stellen om daadwerkelijke schendingen en risico’s daarop te voorkomen en aan te pakken. Via het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen blijft Arisa hier campagne op voeren.

 

“Factory Support programme” in Tamil Nadu van start

Als vervolg op het eerder genoemde programma Remedies towards a better workplace, startte Arisa in september 2020 een nieuw Factory Support programma. In dit project werken Arisa, SER, Mondiaal FNV en SAVE samen met zeven kledingbedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel en hun leveranciers om bedrijfsprocessen te verbeteren en arbeidsomstandigheden in de keten aan te pakken, met name in Tamil Nadu, India. De nadruk ligt op het implementeren van een trainingsprogramma voor werknemerscomités in 75 fabrieken en 35 hostels.

 

Workshop Arisa over Initiatief TruStone op Duitse conferentie maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen

Op uitnodiging van maatschappelijke organisaties Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung (WEED) en Werkstatt Ökonomie heeft Arisa samen met de gemeente Amsterdam in september een workshop verzorgd tijdens een tweedaagse conferentie in Stuttgart voor Duitse aanbestedende diensten over het Initiatief TruStone. De workshop was bedoeld om bekendheid aan TruStone te geven en het belang van de rol van aanbestedende diensten. Zij hebben bij de inkoop van natuursteen ruimte om te vragen naar de herkomst van het natuursteen en de risico’s die gepaard gaan met de winning ervan. In Duitsland wordt vaak alleen naar auditrapporten gevraagd waar in Nederland het belang van dialoog tussen inkoper en bedrijf belangrijk wordt gevonden. De workshop en de conferentie hebben de interesse in TruStone en eventuele samenwerking hoger op de agenda gezet van relevante Duitse organisaties betrokken bij publieke aanbestedingen.

 

Klacht tegen C&A

In mei 2020 diende Arisa een klacht in bij de Klachten- en Geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, tegen het bij het convenant aangesloten C&A Nederland vanwege ernstige mensenrechtenschendingen bij een van haar toeleveranciers in Tamil Nadu, India. Arisa zag zich hiertoe genoodzaakt nadat ze sinds oktober 2019 geprobeerd had om met C&A tot een oplossing te komen over deze schendingen.

In september 2020 vond een hoorzitting plaats en in december volgde de uitspraak die op 7 januari 2021 openbaar is geworden. Arisa is op een aantal punten in het gelijk gesteld, maar op inhoudelijke onderdelen is de klacht helaas niet gegrond verklaard. De uitspraak heeft aldus niet geleid tot een oplossing voor de misstanden, zodat bij Arisa teleurstelling overheerst. In haar reactie doet ze een aantal aanbevelingen ter verbetering van het klachtenmechanisme van het convenant.

 

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.