40 jaar LIW / Arisa

 1. 1975: Noodtoestand in India

  Economische en sociale problemen, alsmede beschuldigingen van corruptie, zorgden voor toenemende politieke onrust in heel India, wat zijn hoogtepunt bereikte in de Biharbeweging. In 1974 vond het Hooggerechtshof van Allahabad Indira Gandhi schuldig aan misbruik van overheidsmiddelen voor verkiezingsdoeleinden. De oppositiepartijen organiseerden landelijke stakingen en demonstraties die het onmiddellijke ontslag van Indira Gandhi eisten. Verschillende politieke partijen verenigden zich onder Jaya Prakash Narayan om tegenstand te bieden tegen, wat Narayan “mevrouw Gandhi’s dictatuur” noemde. Stakingen onder leiding van Narayan verlamden de Indiase economie en het bestuur, en Narayan riep het leger op om Indira Gandhi af te zetten.
  In 1975 riep president Fakhruddin Ali Ahmed, op advies van Gandhi de noodtoestand uit, waardoor de centrale overheid haar macht kon herstellen om de orde in India te handhaven. Gandhi schortte vele burgerlijke vrijheden op en stelde verkiezingen op landelijk en staatsniveau uit, met als reden de ordeproblemen en de dreiging voor de nationale veiligheid. Regeringen van staten waar niet de Congrespartij in zat werden weggestuurd en oppositieleiders en activisten werden gevangengenomen. Stakingen en demonstraties werden onwettig verklaard.

  Nederlandse media en politiek bleven zich kritiekloos achter Indira Gandhi opstellen. Om betere en kritische informatie aan het Nederlandse publiek te verstrekken over de ontwikkelingen in India vonden een jaar later een groepje India-wetenschappers en studenten elkaar….
 2. 1976-1978: De eerste regionale India-werkgroepen ontstaan …

   

  Om betere en kritische informatie aan het Nederlandse publiek te verstrekken over de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkelingen in India na de Noodtoestand kwam in 1976 een groepje India-wetenschappers en studenten bij elkaar, met de bedoeling om ‘informatie over India te verspreiden op basis van solidariteit met onderdrukte groepen en progressieve bewegingen’. Er ontstond een gedecentraliseerde organisatie: een vereniging bestaande uit regionale groepen gecoördineerd vanuit een landelijk secretariaat.

   

  Vanaf 1977 werden in verschillende Nederlandse steden lokale werkgroepen opgericht, vrij autonome groepen met elkaar verbonden in de Landelijke India Werkgroep. In oktober 1977 werd de India-werkgroep Nijmegen opgericht, gevolgd in november door de India-werkgroep Utrecht, tevens landelijk secretariaat en contactpunt gehuisvest in een vochtige schimmelige kelder in het pand van het Mondiaal Informatie en Aktie Centrum (MIAC) aan de Oudegracht 237. In 1978 begon de India-werkgroep Amsterdam, en ook in Groningen, Rotterdam en Den Haag waren mensen actief.
 3. 1979

  Eerste aflevering India Nieuwsbrief
  Eerste vermelding in media….
 4. 1980: Vereniging Landelijke India Werkgroep opgericht!  Nadat in 1979 statuten werden opgesteld, werd op 15 augustus 1980 officieel de Vereniging Landelijke India Werkgroep opgericht, met een klein vrijwilligerssecretariaat in Utrecht, en met subsidie van de Nationale Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking NCO.


  Lees hier het verhaal van de eerste jaren van de Landelijke India Werkgroep….
 5. 1985-1990

  Lees hier over de jaren 1985-1990 van de Landelijke India Werkgroep….
 6. 1990-1995

  Sinds 1990 neemt LIW deel aan de Schone Kleren Campagne die in 1989 in Nederland is begonnen en inmiddels een succesvol Europees netwerk is. Vanuit de overtuiging dat het anders moet én kan zet Schone Kleren Campagne zich in voor een transparante en eerlijke kledingindustrie, waarin kledingarbeidsters onder goede omstandigheden kunnen werken en daarvoor een eerlijk loon krijgen.Lees hier over de jaren 1990-1995 van de Landelijke India Werkgroep….

 7. 1995-2000

  In de jaren negentig werden thema’s rondom eerlijke handel en mensenrechten steeds belangrijker binnen LIW. Er werd veel gediscussieerd over welke thema’s opgepakt moesten worden, wat ontwikkelingssamenwerking was en zou moeten zijn en wat de rol van LIW was.
  Vanaf 1995 is LIW veel meer in Nederlandse en internationale coalities gaan werken, waarbij zij regelmatig het initiatief nam. Ook de samenwerking met Indiase organisaties en coalities werd steeds sterker. LIW richtte zich met name op de politieke en sociaal-economische onderwerpen die Indiase organisaties zelf aankaartten, zoals kinderarbeid, discriminatie op basis van kaste, etc. Nadat de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) en MV Foundation vanaf midden jaren negentig LIW vroegen mee te werken aan het bestrijden van kinderarbeid werd het één van de grootste speerpunten binnen de organisatie. Lees verder…
 8. 1996

  In 1996 werd het volgende rapport uitgebracht:

  Child and adult labour in the export-oriented garment and gem polishing industry of India, with case studies from Tirupur, Bangalore, Jaipur and Trichy


  Download
  Onderzoek uitgevoerd op verzoek van het India Committee of the Netherlands (ICN) en de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) in India.
  De studie maakt overduidelijk dat het probleem van kinderarbeid in de kleding- en edelsteenindustrie ernstig is en dringend moet worden aangepakt. In India hebben ‘kinderarbeidnetwerken’ zoals SACCS en de Campaign Against Against Child Labour (CACL) al een klimaat gecreëerd voor positieve actie door de industrie en de overheid.
 9. 2000

  Lees hier over de jaren 2000-2005 van de Landelijke India Werkgroep….


  In 2000 bracht LIW een rapport uit over (kinder)arbeid in de Indiase voetbalindustrie:

  The Dark Side of Football: Child and adult labour in India’s football industry and the role of FIFA


  Download
  In dit rapport worden kinderarbeid en arbeidsomstandigheden in de sportartikelenindustrie in Punjab, India, onder de loep genomen.
  Het beschrijft en bespreekt ook de verschillende initiatieven die nationaal en internationaal zijn genomen om deze problemen aan te pakken. In India behoren de initiatieven van de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) en de Sports Goods Foundation of India (SGFI) tot de meest prominente.
 10. 2005

  Lees hier over de jaren 2005-2010 van de Landelijke India Werkgroep….


  In 2005 werd een tweetal rapporten uitgebracht, over de natuursteen- en de katoenzaadsector in India:

  Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India

  Download
  De winning van de zandsteen die Nederland importeert uit de Indiase deelstaat Rajasthan gaat gepaard met mensonwaardige arbeidsomstandigheden en ernstige milieuschade.
  In het rapport wordt een indringend beeld geschetst van de situatie in Budhpura, een dorp in het Bundi district van de Indiase deelstaat Rajasthan.

  The Price of Childhood


  Download
  Onderzocht is of het inkoopprijsbeleid van zaadbedrijven al dan niet verband houdt met het wijdverbreide gebruik van kinderarbeid bij de productie van hybride katoenzaad in Andhra Pradesh. De kwestie kreeg een bijzondere betekenis in de context van een debat over deze kwestie, waar tegenstrijdige opvattingen werden geuit door enerzijds de zaadindustrie en anderzijds belangenbehartigers / campagnegroepen voor kinderen en boerenorganisaties.
 11. 2010

  Lees hier over de jaren 2010-2020 van de Landelijke India Werkgroep….


  In 2010 werd een tweetal rapporten uitgebracht over de katoenzaad- en groentezadensector in India:

  Signs of Hope

  Download
  Growing Up in the Danger Fields

  Download
  Meer dan een half miljoen kinderen onder de 18 jaar werken in India in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden. Circa 230.000 kinderen zijn nog onder de 14 jaar. De kinderen werken 10 tot 12 uur per dag en worden blootgesteld aan giftige pesticiden. Grote multinationals en Indiase zaadbedrijven hebben hun zaadproductie via agenten uitbesteed aan vele kleine en marginale boeren.
  Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt onder de 14 jaar is nog steeds een heel groot probleem maar is door initiatieven van overheid, bedrijven en lokale organisaties met 25% afgenomen. Waar kinderarbeid goeddeels is uitgebannen, bijvoorbeeld door het werk van de lokale organisatie MV Foundation, zijn de lonen van de volwassenen vaak flink gestegen. Meestal wordt echter het officiële minimumloon – meestal bijna twee euro per dag – aan bijna niemand betaald. Vrouwen verdienen 50 tot 60% minder dan mannen, kinderen nog veel minder.
 12. Onze publicaties in 2016….


  Fabric of Slavery


  Download
  Toont aan dat verschillende vormen van moderne slavernij, waaronder ook kinderslavernij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Zuid-Indiase spinnerijen leveren garen voor Indiase, Bengalese en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de Westerse markt.
  Geen Ongewenste Intimiteiten

  Download
  Brochure van Landelijke India Werkgroep en Mondiaal FNV over seksuele agressie op de werkvloer is gepubliceerd n.a.v. een bijeenkomst van – vooral vrouwelijke – internationale deskundigen uit Bangladesh, India, Argentinië, Tanzania, Myanmar, Indonesië en Nederland.

  Uitgekleed-Aangekleed


  Download
  De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar Nederlandse kledingmerken worden gemaakt zijn ronduit slecht. Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon.
  Certified Unilever Tea – A Cup Half Empty

  Download
  Laat zien dat de arbeids­omstandig­heden op twee door Rainforest Alliance (RA) gecertificeerde Indiase theeplantages die thee aan Unilever leveren wel zijn verbeterd, maar nog steeds ‘onder de maat’ blijven. Dat geldt met name voor tijdelijke arbeids­krachten.

  Unfree and Unfair


  Download
  Toont de slechte levensomstandigheden en beperkte bewegingsvrijheid van jonge migrantwerknemers in de kledingindustrie in de Indiase stad Bangalore. Een groeiend aantal jonge migrantarbeidsters verblijft in hostels die onderdeel zijn van de fabrieken en worden daar ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarbij zijn hun inkomsten niet genoeg voor een fatsoenlijk leefbaar loon.
 13. Uitgebracht in 2017….

  Do leather works matter?

  Download
  Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Zo hebben giftige chemicaliën in leerlooierijen vaak een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers.
  The Dark Sites of Granite

  Download
  Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen.
 14. De rapporten van 2018….

  Labour without liberty

  Download
  Vrouwelijke migranten die werken in India’s kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne vormen van slavernij. In Bangalore, India’s grootste kleding producerende regio, worden jonge vrouwen geronseld met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen.
  Case closed, problems persist

  Download
  Social Accountability International en het Ethical Trading Initiative hebben hun belofte om de concrete klachten over zeer slechte arbeidsomstandigheden van meisjes en jonge vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India effectief aan te pakken, niet kunnen nakomen.
  Remedies for Indian seed workers in sight?

  Download
  Laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.
 15. Landelijke India Werkgroep verder als Arisa

  Op 1 februari 2019 hield de Landelijke India Werkgroep op te bestaan… om verder te gaan onder de naam Arisa.
  Omdat we ons al vele jaren bezighielden met kwesties die de grens van India overschrijden, zoals kinderarbeid, kastenlozen en arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, verbreedden we ons aandachtsgebied naar Zuid-Azië.
  De naamsverandering viel samen met een adresverandering. Arisa verhuisde naar de Korte Elisabethstraat 11-13, ook in het centrum van Utrecht….
 16. Drie nieuwe rapporten…

  Sowing Hope

  Download
  Laat zien dat in de katoen- en groentezaadproductie in India de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet om kinderarbeid tegen te gaan. Met name in de gebieden waar aanzienlijke interventies plaatsvonden, nam kinderarbeid af.
  Between a Rock and a Hard Place

  Download
  Laat zien dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van het rapport hierover van Arisa uit 2005. Kinderarbeid is sterk verminderd in de groeves maar het komt nog wel voor, met name bij het hakken van kasseien dat door thuiswerkers wordt gedaan.
  Textile Recycling Unravelled

  Download
  Laat zien dat de keten van textielrecycling complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden.
 17. Arisa in 2021….


  Volg onze werkzaamheden en resultaten in onze nieuwsbrief!
  U kunt zich hier aanmelden voor de Arisa Nieuwsbrief….