Publicaties

Download de meest recente publicaties van Arisa hieronder of lees hier meer over ons onderzoek.

Juni 2023

RVO-WISH Project
(Wage Improvements in Seeds Hybrids)  – Child Labour and minimum wages baseline and risk assessment study

Kinderarbeid en het niet betalen van minimumlonen bij de productie van hybride groentezaden in India heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Verschillende industrie rapporten van Fair Labor Association (FLA) en Arisa geven aan dat de zaadproductie sector in India te maken heeft met verschillende kritieke en systemische problemen op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten. De huidige lonen in de sector zijn vaak lager dan het wettelijk minimumloon in de regio, en hoewel kinderarbeid de afgelopen jaren sterk is teruggedrongen, blijft het een voortdurend uitdaging.
In 2021 hebben BASF, Syngenta en Arisa de handen ineengeslagen in een multistakeholder-samenwerking genaamd Wage Improvements in Seed Hybrids (WISH), om te streven naar naleving van het minimumloon en kinderarbeid aan te pakken in de groentezaadsector in India.
Het vierjarige WISH project bestaat uit twee fasen: In de eerste fase deed WISH een
nulonderzoek om de huidige status van kinderarbeid en minimumloon in kaart te brengen in de zaadproductielocaties waar BASF en Syngenta actief zijn, en om indicatoren te ontwikkelen om de toekomstige projectresultaten te meten.
Dit rapport is het resultaat van de eerste fase. De gegevens uit het veld en de productiekosten gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door Glocal Research en MV Foundation, twee in India gevestigde organisaties, met steun van Arisa. Het onderzoek beperkt zich niet tot de boerderijen van Syngenta en BASF, maar omvat informatie van verschillende bedrijven die actief zijn op de onderzoekslocaties.

Maart 2023

Hides & Hardship – Caste-based discrimination in the leather industry in India, Bangladesh and Pakistan

Hides & Hardship toont aan dat kaste en aanverwante discriminerende praktijken, soms specifiek gekoppeld aan religie, hoge risicofactoren zijn voor bedrijven die leer of leerproducten uit India, Bangladesh of Pakistan betrekken. Er wordt uitgelegd hoe discriminatie op basis van kaste en religie zich in deze landen manifesteert en hoe dit verband houdt met de leerindustrie.
Werken met leer wordt in India, Bangladesh en Pakistan gezien als vuil en ongepast. Veel van de mensen die in de industrie werken – het overgrote deel – hebben een gemarginaliseerde positie in de samenleving en hebben vaak geen andere mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij zijn kwetsbaar voor uitbuiting en hebben weinig of geen mogelijkheden om vooruit te komen in werk of het leven en om zo de cyclus van armoede en discriminatie voor henzelf of hun kinderen te doorbreken.
Er is een concreet verband tussen kaste en de leerindustrie, en er is ook een religieus verband aanwezig, vooral in India. Aangezien religieuze minderheden in deze drie landen voor veel uitdagingen staan, kunnen de onderlinge verbanden tussen kaste, religie en leerwerk niet worden genegeerd wanneer we kijken naar discriminerende praktijken in de industrie in deze landen.

Maart 2023

Labour abuses in supply chains uncovered – Leather and leather shoes from India

De leer- en lederwarenindustrie in India levert een aanzienlijke bijdrage aan de wereldwijde vraag naar leer en lederen goederen. Het draagt ook een behoorlijke hoeveelheid bij aan het bruto binnenlands product (bbp) van het land. In 2019 bedroeg de Indiase lederuitvoer in totaal ongeveer 5,5 miljard USD en hielp hij bijna 4,42 miljoen officiële of ”formele’ werknemers aan werk. Alle stadia van de leerproductie vinden plaats in India – van grotere exportlooierijen en fabrieken die lederwaren produceren tot kleinere werkplaatsen en thuiswerkers die met de hand leren bovendelen voor schoenen stikken. De sector wordt vaak
geassocieerd met slechte arbeidsomstandigheden, zoals lage lonen, lange werktijden, gezondheids- en veiligheidsproblemen, informele arbeidsverhoudingen en problemen met de vrijheid van vereniging.
Voor het Together for Decent Leather programma werd nieuwe informatie verzameld over de arbeidsomstandigheden in deze sector in India, Bangladesh en Pakistan. In elk van deze landen werden drie veldstudies uitgevoerd. In deze briefing paper geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de studie over de arbeidsomstandigheden van leerarbeiders in de deelstaat Tamil Nadu in India. Deze briefing paper richt de schijnwerper op de leercluster in Tamil Nadu, en hoe deze cluster zich verhoudt tot de Indiase leerindustrie en exportmarkt. Een belangrijk aspect van dit paper is het verband dat wordt gelegd met internationale bedrijven die verbonden zijn met de leerindustrie in Tamil Nadu – en die dus potentiële risico’s lopen in hun productieketens. Dit rapport is gebaseerd op het volledige veldonderzoeksrapport (dat hier te vinden is).

juli 2021

Seeds of Oppression

Het rapport “Seeds of Oppression”, uitgebracht door Arisa en CLRA, belicht een slavernij-achtige realiteit voor veel werkers in Gujarat – veelal migranten uit andere gebieden – die in de katoenzaadsector werken. De misstanden beschreven in dit rapport zoals gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting, structurele onderbetaling en erbarmelijke werkomstandigheden zijn anno 2021 nog aan de orde van de dag. Als deze arbeiders hun werkgevers bevragen over feiten, gaan al gauw verhalen rond dat zij ongehoorzaam zijn en dit verkleint hun kans op toekomstig werk.

mei 2021

Spinning around workers’ rights – International garment companies linked to forced labour in Tamil Nadu textile mills

Gedwongen arbeid is een groot risico in Indiase spinnerijen die garens en stoffen produceren voor de internationale kleding- en textielindustrie. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van SOMO en Arisa bij 29 spinnerijen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. De al zeer kwetsbare arbeiders worden nu bovendien keihard geraakt door de voortdurende coronacrisis in India.

mei 2021

Leather products from India – Trends in production and trade

Arisa neemt deel aan het programma “Together for Decent Leather”, een driejarig programma dat zich richt op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van leerarbeiders in India, Pakistan en Bangladesh. Als onderdeel van dit programma worden overzichten gemaakt van trends in de productie en handel van leer en leerproducten, één voor elk van de productielanden. Arisa publiceerde op 18 mei het landenoverzicht voor India, waarin informatie te vinden is over de productie van leer en leerproducten in India, waar deze naartoe worden verscheept en welke bedrijven ze inkopen. Download het overzicht hieronder.

juni 2020

Textile Recycling Unravelled

In een tijd waarin het hergebruik van materialen en het streven naar een circulaire economie hoog op de agenda staan, publiceren textielinzamelaar en sociaal ondernemer Sympany en NGO Arisa het rapport “Textile recycling unravelled”. Het rapport laat zien dat de keten van textielrecycling complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden. Het richt zich op de stad Panipat in India, waar een groot deel van de economie draait om het recyclen van geïmporteerd gebruikt textiel, onder andere vanuit Nederland. Sympany en Arisa roepen betrokken bedrijven in deze keten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de risico’s in de textielrecyclingsketen aan te pakken.

juni 2020

Between a Rock and a Hard Place

Zandsteen wordt in Europa veel gebruikt als kasseien of kinderkopjes. Dit rapport, “Between a rock and a hard place”, laat zien dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van het rapport hierover van Arisa uit 2005. Kinderarbeid is sterk verminderd in de groeves maar het komt nog wel voor, met name bij het hakken van kasseien dat door thuiswerkers wordt gedaan. Naast kinderarbeid is in het onderzoek ook gekeken naar het betalen van minimumlonen. Hier is de situatie een stuk minder positief. Vooral vrouwen worden gediscrimineerd omdat zij andere werkzaamheden krijgen – waarvoor minder wordt betaald – dan mannen. Verder laat het rapport zien dat silicose, een ongeneeslijke stoflongziekte, een groot probleem is waar nog te weinig aandacht voor is.

Download PDF (Engelstalig) →                      Download PDF (Français) →

juni 2020

Sowing Hope

Nieuw rapport van Arisa, met een hoopgevende boodschap. Het rapport “Sowing Hope” laat zien dat in de katoen- en groentezaadproductie in India de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet om kinderarbeid tegen te gaan. Met name in de gebieden waar aanzienlijke interventies plaatsvonden, nam kinderarbeid af.
Naast kinderarbeid is in het onderzoek ook gekeken naar het betalen van minimumlonen. Hier is de situatie een stuk minder positief. In de afgelopen vijf jaar is het gat tussen betaald loon en minimumloon groter geworden. Vooral vrouwen worden onder het minimumloon betaald en worden daarnaast gediscrimineerd omdat zij andere werkzaamheden krijgen – waarvoor minder wordt betaald – dan mannen.

november 2018

Remedies for Indian seed workers in sight?

Dit rapport van de Landelijke India Werkgroep (LIW) laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.

juni 2018

Case closed, problems persist

Social Accountability International (SAI), een organisatie voor sociale certificering voor fabrieken en organisaties, en het Ethical Trading Initiative (ETI), een alliantie van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties die werken aan het verbeteren van het leven van werknemers, hebben hun belofte om de concrete klachten over zeer slechte arbeidsomstandigheden van meisjes en jonge vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India effectief aan te pakken, niet kunnen nakomen.
Dit is het resultaat van een analyse van de non-juridische klachtenmechanismen van ETI en SAI gepresenteerd in dit rapport van LIW, SOMO en het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde HomeWorkers Worldwide (HWW).

januari 2018

Labour without liberty

Vrouwelijke migranten die werken in India’s kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne vormen van slavernij. In Bangalore, India’s grootste kleding producerende regio, worden jonge vrouwen geronseld met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen. Ze werken in kledingfabrieken onder hoge druk voor lage lonen. Hun leefomstandigheden in hostels zijn slecht en hun bewegingsvrijheid is ernstig beperkt. Hoewel ze beweren achttien te zijn, zien veel werknemers er veel jonger uit.
Dit zijn enkele conclusies uit dit rapport van LIW, SKC en GLU.

augustus 2017

The dark sites of granite

Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen.
Er is een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers (met name opzichters) en tijdelijke arbeidskrachten (70% van de arbeiders). De eerste groep krijgt een veiligheidsuitrusting, een zorgververzekering en een arbeidscontract, terwijl de tijdelijke arbeidskrachten, die zware handarbeid verrichten, deze fundamentele arbeidsrechten moeten ontberen.

maart 2017

Do leather workers matter?

Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Zo hebben giftige chemicaliën in leerlooierijen vaak een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers. Minder bekend zijn de vele arbeids- en andere mensenrechtenkwesties in de leerindustrie, zoals lonen onder het vastgestelde minimum, kinderarbeid, uitbuiting van thuiswerkers, problemen bij het zich organiseren in vakbonden en de discriminatie van Dalits (‘kastelozen’).
Dit is in het kort de positie van leerbewerkers die gedetailleerd wordt beschreven in dit LIW-rapport.

december 2016

Fabric of Slavery

Onderzoek toont aan dat verschillende vormen van moderne slavernij, waaronder ook kinderslavernij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Zuid-Indiase spinnerijen leveren garen voor Indiase, Bengalese en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de Westerse markt.
Het rapport Fabric of Slavery onthult de schaal waarop jonge meisjes en vrouwen onderworpen zijn aan werkgevers die hun loon inhouden of hen opsluiten in door het bedrijf gecontroleerde hostels. Ze maken lange werkdagen, zijn slachtoffer van seksuele intimidatie en verdienen zelfs niet het minimumloon.

mei 2015

Rock Bottom

In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten. Dat blijkt uit het rapport Rock Bottom – Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India.