ANBI

Stichting Arisa is door de belastingdienst erkend als ANBI

Stichting Arisa is door de Belastingdienst erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling‘. Dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over schenkingen, en dat je onder voorwaarden ook een gift aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bij de status van ANBI hoort ook transparantie; de belangrijkste gegevens over ons staan hieronder. Een volledig overzicht staat in het standaardformulier groot ANBI.

 1. Naam
  Arisa
 2. RSIN / fiscaal nummer
  nr: 0058.29.380
 3. Contactgegevens
  Korte Elisabethstraat 11–13, 3511 JG Utrecht
  E-mail: info@arisa.nl
  Telefoon: 030-2321340
 4. Doelstelling (zoals geformuleerd in de statuten)
  Arisa is een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de belangen van rechtelozen en gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië. Arisa doet dit door maatschappelijke en politieke pleitbezorging en (beleids)beïnvloeding, onderzoek, voorlichting, publiciteit en publiekscampagnes. Zij werkt hierin nauw samen met lokale organisaties in India en organisaties in Nederland, Europa en internationaal.
 5. Beleidsplan
  Om haar doelstelling te verwezenlijken richt Arisa zich op de volgende strategieën: (beleids)beïnvloeding door publiekscampagnes en politieke en maatschappelijke meningsvorming; kennisopbouw door onderzoek en focus op specifieke thema’s en het versterken van samenwerking. Arisa financiert zelf geen organisaties of projecten in India of Zuid-Azië, maar steunt lokale Indiase organisaties door hen bijvoorbeeld te helpen toegang te krijgen tot Europese en Nederlandse politici en publiek, door onderzoek te verrichten, informatie en kwesties die partners aandragen op Europees niveau aan de orde te stellen, en informatie en expertise te delen. In Nederland, maar ook wereldwijd, werkt Arisa samen met een breed scala van organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving. Hoe breder de maatschappelijke steun, hoe groter de politieke druk en des te beter de mogelijkheid om rechtelozen en gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië concreet te ondersteunen in hun streven naar sociale rechtvaardigheid. Zij zijn bijvoorbeeld gebaat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse bedrijven, ontwikkelingssamenwerking die de armen en rechtelozen via lokale organisaties echt bereikt en aandacht voor de schending van mensenrechten van Dalits en kinderen en slachtoffers van ‘religieus extremisme’.
  > Strategieplan Arisa 2021-2025
 6. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  Mw K Kammeraat voorzitter
  Dhr D Terberg penningmeester
  Mw G Kok bestuurslid
 7. Beloningsbeleid
  Arisa is een stichting met betaalde medewerkers, ondersteund door enkele enthousiaste vrijwilligers. De medewerkers worden beloond volgens de CAO “Sociaal Werk”. De leden van het Bestuur zijn onbezoldigd.
 8. Verslag van uitgeoefende activiteiten
 9. Financiële verantwoording
  Zie hiervoor onze Jaarverslaggeving 2023. Eerdere jaarrekeningen vindt u hier.