Dalit discrimination discriminatie BAngladesh

Discriminatie

Discriminatie op grond van gender, religie, kaste en tribale achtergrond is een veel voorkomend probleem op de werkvloer in Zuid-Azië.  

Lees hieronder meer

In haar onderzoek naar internationale productieketens in met een link naar Zuid-Azië stuit Arisa op een groot aantal discriminerende praktijken op de werkvloer. Gender, religie, kaste en tribale achtergrond zijn bepalend voor de arbeidskansen van arbeiders (op basis van de banen die hun worden toegewezen) en beïnvloeden hoe zij hun werk kunnen uitvoeren en op de werkplek worden behandeld. Arisa houdt bij haar werk rekening met alle vormen van discriminatie, maar focust zich op kastendiscriminatie, een onderwerp dat diepgeworteld is in Zuid-Aziatische samenlevingen.

Discriminatie op basis van kaste 

Het kastenstelsel is een gesloten systeem van hiërarchische indeling in sociale klassen. In verschillende Zuid-Aziatische landen zit dit systeem diep in de cultuur verankerd. Vooral kastelozen, ook wel Dalits genoemd, worden beschouwd als minderwaardig. Zij hebben te maken met allerlei vormen van sociale uitsluiting. Dit betreft 260 miljoen mensen. In India, Bangladesh en Pakistan zijn veel wetten van kracht die kastendiscriminatie tegengaan en bedoeld zijn om alle inwoners en burgers van deze landen te beschermen. De uitvoering van deze wetten blijft zwak. 

Uit onderzoek naar productieketens blijkt dat waar veel schendingen van arbeidsrechten zijn, dit vaak Dalits betreft. Zij zijn doorgaans ongeschoold, worden slecht behandeld en alleen het meest smerige en gevaarlijke werk is voor hen beschikbaar. Dalits worden op de werkplek aan allerlei vormen van discriminatie onderworpen: zij moeten bijvoorbeeld gebruik maken van apart transport, moeten apart eten en drinken, hebben aparte slaap- en werkplekken, en moeten allerlei extra schoonmaakactiviteiten uitvoeren.

De link tussen kaste en religie 

Er zijn duidelijke verbanden tussen discriminatie op basis van kaste en religie in Zuid-Azië. Gemeenschappen uit lagere kasten en religieuze minderheden nemen gemarginaliseerde economische, sociale en culturele posities in.  

Bepaalde sociale kenmerken op basis van kaste en religie zijn de belangrijkste bepalende factoren voor armoede in India, waar Dalits, naast tribale gemeenschappen en moslims, het slechtst af zijn. In een poging te ontsnappen aan de ontberingen en discriminatie die onlosmakelijk verbonden zijn met het hebben van een Scheduled Caste achtergrond, bekeren hindoe Dalits in India zich al jaren tot andere religies, zoals het christendom, het boeddhisme en de islam. Naar schatting 70% van de christenen in India behoort tot de Dalit-gemeenschappen. In andere Zuid-Aziatische landen maken Dalits vaak deel uit van de hindoegemeenschap en worden zij dubbel gediscrimineerd, omdat zij zowel Dalits zijn als leden van een religieuze minderheid. Hoewel de meeste Dalits zich als hindoe identificeren, komt dit systeem ook voor bij andere religieuze groepen in Zuid-Azië. Hoewel de islam en het christendom formeel geen kastensysteem kennen, bestaat het in de praktijk wel in Zuid-Aziatische landen.

Intersectionaliteit: kaste, religie & gender 

Vrouwen uit lagere kasten en/of religieuze minderheden in India, Bangladesh en Pakistan zijn het slachtoffer van intersectionele discriminatie; als Dalit, als lid van een religieuze minderheid en als vrouw. Dalit-vrouwen en vrouwen uit religieuze minderheden worden vaak uitgesloten van economische kansen en krijgen te maken met gendergerelateerd geweld en intimidatie. Verkrachting is een constante angst onder Dalit-vrouwen in India, en het gebrek aan toegang tot een fatsoenlijk toilet voor veel vrouwen en meisjes in India gaat gepaard met duidelijke problemen op het gebied van veiligheid en menstruele hygiëne. Vroegtijdige huwelijken en beperkingen in de mobiliteit zijn gebruikelijk voor meisjes in Dalit-gemeenschappen in Bangladesh. De meeste gedwongen bekeringen tot de islam in Pakistan betreffen jonge Dalit-vrouwen en Dalit-meisjes.

Discriminatie in internationale productieketens

Kaste en aanverwante discriminerende praktijken, soms specifiek gekoppeld aan religie, zijn hoge risicofactoren voor bedrijven die producten uit India, Bangladesh of Pakistan betrekken. Kastendiscriminatie is een onderbelicht mensenrechtenprobleem en een ernstig risico voor alle bedrijven met internationale productieketens in Zuid-Azië. Arisa besteedt aandacht aan de positie van Dalits in de productiesectoren waarin zij werkt en zet kastendiscriminatie internationaal op de agenda via International Dalit Solidarity Netwerk (IDSN)