clothing garments textile bedrijven companies

Bedrijven

Arisa spreekt bedrijven op verschillende manieren aan op de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Arisa is voor bedrijven een informatiebron, waakhond, gesprekspartner en is deelnemer aan MVO-initiatieven. 

Lees hieronder meer

Bedrijven dragen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Bij hun bedrijfsvoering moeten ze (risico’s op) schendingen opsporen, voorkómen en herstel bieden als schendingen toch hebben plaatsgevonden. Dit geldt voor het eigen bedrijf en directe zakenrelaties maar ook voor de hele productieketen waarin ze actief zijn. Deze verantwoordelijkheid is internationaal vastgelegd in richtlijnen van zowel de VN als de OESO.  

Arisa spreekt bedrijven op verschillende manieren aan op de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren.

Arisa is voor bedrijven:

Informatiebron

Het onderzoek van Arisa naar productieketens in Zuid-Azië geeft bedrijven inzicht in de arbeidsomstandigheden in specifieke productieketens en sectoren, de ernst van eventuele misstanden en de effectiviteit van inspanningen die deze misstanden moeten tegengaan. Voorafgaand aan publicatie geeft Arisa bedrijven die worden genoemd in een onderzoeksrapport de gelegenheid om bevindingen te verifiëren en te reageren (review).

Waakhond

Arisa spreekt bedrijven aan op de aangetroffen misstanden. Bedrijven kunnen positief worden genoemd wanneer zij misstanden effectief aanpakken. Maar wanneer bij herhaling schendingen zijn geconstateerd en verbetering uitblijft, kan Arisa dit ook breder bekend maken. Soms gebeurt dit via samenwerkingsverbanden en campagnes waaraan Arisa deelneemt.

Gesprekspartner

Arisa staat open voor dialoog met bedrijven die misstanden serieus willen aanpakken. Arisa bevraagt bedrijven over hun productieketen en werkt mee aan de ontwikkeling van tools  voor de aanpak van misstanden. Arisa is geen adviesbureau en heeft slechts beperkt capaciteit. In veel gevallen zal Arisa doorverwijzen naar bijvoorbeeld sector- of multistakeholderinitiatieven.

Deelnemer aan MVO-initiatieven

Arisa werkt in enkele gevallen langdurig samen met bedrijven, vaak in bredere initiatieven waaraan naast bedrijven ook vakbonden, andere maatschappelijke organisaties en de overheid deelnemen. Voor bedrijven kan dergelijke samenwerking behulpzaam zijn in het aanpakken van misstanden in ketens. Arisa let bij haar besluit tot deelname aan een initiatief op de volgende aspecten: het initiatief moet concrete doelen hebben, bedrijven blijven eindverantwoordelijk en zij moeten bereid zijn tot flinke inzet en tot transparantie over de productieketen. Ook deelname van de overheid en een koppeling met overheidsbeleid kan een groot verschil maken.

Due diligence

Wanneer Arisa misstanden in productieketens signaleert, spreekt zij bedrijven daarop aan en wijst op de noodzaak tot due diligence.

Lees hier meer over onze visie op due diligence en over de verschillende aandachtspunten bij due diligence.

Due diligence belicht

Vanuit haar praktijkervaring benadrukt Arisa een aantal aspecten van due diligence die cruciaal zijn gebleken om daadwerkelijk schendingen op te lossen.

Lees meer

Stakeholderbetrokkenheid

Informatie van – met name lokale – stakeholders in het due diligence proces is een essentiële aanvulling op risicoanalyses die nu vaak eenzijdig gebaseerd zijn op audits.

Lees meer

Ketentransparantie

Als bedrijven openheid geven over hun toeleveringsketens kunnen mensenrechten- en arbeidsrechtenschendingen beter opgemerkt en aangepakt worden.

Lees meer