vrouwen India samenwerking collaboration

Samenwerking

Samenwerken met partners, in coalities en (internationale) netwerken is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Arisa.

Lees hieronder meer

Arisa werkt in al haar activiteiten intensief samen met partners, in coalities en (internationale) netwerken.  

In Zuid-Azië werkt Arisa samen met organisaties in India, Bangladesh en Pakistan. Arisa doet onderzoek met deze organisaties en steunt hen in hun werk om arbeidsomstandigheden ter plaatse te verbeteren. Zo worden er trainingen georganiseerd en wordt samengewerkt bij het opzetten van klachtenmechanismen. Arisa stimuleert dialoog over misstanden en risico’s in productieketens tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en vakbonden.  

Wanneer we krachten bundelen komen de noodzakelijke veranderingen bij bedrijven en in overheidsbeleid sneller tot stand.

Partners, coalities en (internationale) netwerken

MVO Platform

Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbondenactief op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO Platform richt zich vooral op de rol van de overheid. Met beleid en regels kan de overheid bedrijven zowel aanmoedigen als dwingen tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. De overheid moet ingrijpen en slachtoffers beschermen als zich misstanden voordoen. 

Schone Kleren Campagne

Schone Kleren Campagne (SKC) zet zich in voor een transparante en eerlijke kledingindustrie, waarin kledingarbeiders onder goede omstandigheden kunnen werken en daarvoor een eerlijk loon krijgen. Schone Kleren Campagne is in Nederland opgericht maar is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk met meer dan 250 aangesloten organisaties en vakbonden. Arisa is samen met onderzoeksorganisatie SOMO actief lid van Schone Kleren Campagne Nederland en draagt bij aan onderzoek en campagnes.  

Breed Mensenrechten Overleg

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties werken samen om de aandacht voor mensenrechten in het Nederlands buitenlands beleid te bevorderen. De krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld is één van de onderwerpen waar het BMO aandacht voor vraagt. 

Stop Kinderarbeid

Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is een coalitie van een aantal Nederlandse vakbonden en maatschappelijke organisaties en partners wereldwijd die zich inzetten voor de uitbanning van álle vormen van kinderarbeid en pleiten voor kwalitatief goed, regulier onderwijs voor kinderen tot ten minste 15 jaar. Stop Kinderarbeid maakt zich sterk voor kinderarbeid vrije productieketens en pleit voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij kinderarbeid vrije zones worden ontwikkeld.  

International Dalit Solidarity Network

Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) komt op voor de rechten van kastelozen of Dalits en streeft naar de uitbanning van kastendiscriminatie. IDSN richt zich onder meer op de EU en de VN om meer bekendheid te geven aan kastendiscriminatie als specifiek mensenrechtenprobleem. Arisa is als international associate verbonden aan IDSN.  

OECD Watch

OECD Watch is een wereldwijd netwerk dat als doel heeft maatschappelijke organisaties te informeren en te adviseren over het gebruik van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen) en het bijbehorende klachtenmechanisme. Dit opdat bedrijven verantwoording afleggen en slachtoffers van misstanden door bedrijven toegang krijgen tot herstel en genoegdoening. 

Partnerorganisaties in Zuid-Azië

In ZuidAzië werkt Arisa samen met uiteenlopende organisaties die zich inzetten voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het zijn zowel “communitybased” organisaties die lokaal werken bijvoorbeeld aan de uitbanning van kinderarbeid, maar ook nationale kenniscentra die onderzoek doen of zich bezighouden met beleidsbeïnvloeding. Verder werkt Arisa samen met vakbonden en trainingsinstituten. Arisa streeft ernaar langdurige relaties aan te gaan met partnerorganisaties vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen.