Skip to main content
PersberichtRapportZaden

Vooruitgang zadenbedrijven bij bestrijding kinderarbeid, maar nog onvoldoende maatregelen om betaling onder het officiële minimumloon in hun productieketens aan te pakken

By 1 november 2018juli 15th, 2020No Comments3 min read

Persbericht LIW / Stop Kinderarbeid

Utrecht, 1 november 2018

Het rapport Remedies for Indian seed workers in sight? van de Landelijke India Werkgroep (LIW) laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.

In 2015 heeft LIW twee rapporten gepubliceerd over kinderarbeid en het betalen van lonen onder het minimum bij de productie van groentezaden en hybride katoenzaden in India.(1) Uit de rapporten bleek dat kinderen onder de 14 jaar nog steeds 16% tot 25% uitmaken van het totale aantal arbeiders op respectievelijk de groente- en katoenzaadvelden. Een ander belangrijk punt van zorg was dat lonen onder het wettelijk minimum liggen. In reactie op de rapporten hebben veel zaadbedrijven publiekelijk beloofd hieraan te werken. Dit voortgangsrapport is een vervolg op de rapporten uit 2015 en betreft een analyse van wat 14 internationale en Indiase zaadbedrijven sinds 2015 hebben gedaan om kinderarbeid en het niet uitbetalen van minimumlonen aan te pakken. LIW ziet een positieve ontwikkeling in de openheid van bedrijven om informatie te geven. Met name bedrijven als Bayer, Syngenta, East-West Seed, HM.CLAUSE en Sakata hebben uitgebreid informatie gegeven. Helaas zijn er ook bedrijven als Advanta, Ankur Seeds en Kaveri Seeds die helemaal niet hebben gereageerd ondanks herhaalde verzoeken.

Kinderarbeid
Uit de analyse blijkt dat de meeste zadenbedrijven zich zeer bewust zijn van het risico van kinderarbeid in de zadensector, maar zij geven aan dat er geen kinderen in hun productieketen werken, of minder dan 1%. Hun aantallen zijn gebaseerd op externe audit en/of intern toezicht. LIW betwijfelt of deze cijfers een juiste afspiegeling zijn van de realiteit ter plaatse. Zo schetst recent extern onderzoek naar een zaadbedrijf door de Council on Ethics van het Norwegian Government Pension Fund dat er nog altijd veel kinderen werken op de zadenvelden.(2) Om het probleem van kinderarbeid echt inzichtelijk te krijgen en aan te kunnen pakken is het belangrijk dat zaadbedrijven de lokale gemeenschap en onafhankelijke externe deskundigen inschakelen om ook de meer verborgen kinderarbeid en onderliggende oorzaken aan te pakken.

Lonen onder het wettelijk minimum voor vrouwen
Het probleem van lonen onder het wettelijk minimum wordt slechts door een aantal bedrijven erkend, laat staan daadwerkelijk aangepakt. Voor specifieke taken die vooral aan vrouwen worden toebedeeld – met name de arbeidsintensieve kruisbestuiving – worden lonen betaald die aanzienlijk lager zijn dan de officiële minimumlonen. Bedrijven moeten er voor zorgen dat hun inkoopprijzen zodanig worden berekend dat de boeren een minimumloon aan hun werknemers kunnen betalen. Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven samen met hun leveranciers een actieplan opstellen om geleidelijk toe te werken naar een leefbaar loon voor alle arbeiders.

(1) Cotton’s Forgotten Children – Child Labour and Below Minimum Wages in the Hybrid Cottonseed Production in India en Soiled Seeds – Child Labour and Underpayment of Women in Vegetable Seeds Production in India
(2) Council on Ethics for the Government Pension Fund Global to Norges Bank, 1 March 2018, Recommendation to place UPL ltd. under observation. Zie: https://etikkradet.no/files/2018/07/ENG-Rec-observation-UPL-2018.pdf