Over Arisa

Arisa, voorheen Landelijke India Werkgroep, is een onafhankelijke niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie die zich sinds 1976 inzet voor de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië. Arisa doet dit door pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding bij politiek en bedrijven, onderzoek, kritische dialoog en maatschappelijke bewustwording van mensenrechtenschendingen, waaronder misstanden in productieketens. Zij werkt hierin nauw samen met partners ter plaatse en met organisaties in Nederland en andere landen.

Geschiedenis

In 1976 is de Landelijke India Werkgroep opgericht naar aanleiding van de Noodtoestand in India, uitgeroepen door de toenmalige premier Indira Gandhi, waarbij…

Lees hier ons hele verhaal →

Missie

Wij ondersteunen en versterken vanuit Nederland de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië samen met lokale organisaties.

Visie

Mensenrechten in Zuid-Aziatische landen worden gerespecteerd en beschermd, waarbij de nadruk ligt op arbeidsrechten van kwetsbare groepen in productieketens.

Partners

Arisa werkt samen in coalities en met lokale organisaties. Hieronder vindt u een lijst van belangrijke partners en netwerken.

Stop Kinderarbeid

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, Arisa en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stop Kinderarbeid wordt gecoördineerd door Hivos en werkt nauw samen met lokale partnerorganisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Stop Kinderarbeid zet zich in voor goed, formeel dagonderwijs voor kinderen en een fatsoenlijk inkomen voor volwassenen. Daarnaast zet Stop Kinderarbeid zich in voor kinderarbeidvrije producten, door bedrijven en MVO-initiatieven aan te spreken op kinderarbeid en door waar mogelijk met hen samen te werken.

naar partner website →

MV Foundation

MV Foundation bestrijdt al ruim 20 jaar alle vormen van kinderarbeid in een bepaald gebied samen met de lokale bevolking en werkt daardoor aan kinderarbeidvrije zones. Dit zijn gebieden zonder kinderarbeid waarvan er nu al honderden zijn. Inmiddels zijn meer dan een miljoen kinderen van werk naar school begeleid. De MV Foundation traint ook organisaties in India en Afrika in het bestrijden van kinderarbeid.

naar partner website →

Manjari

Manjari richt zich op de ontwikkeling van vrouwen en kinderen door middel van bewustwordings- en capaciteitsopbouw in gemeenschappen. Manjari startte haar activiteiten voor de oprichting en versterking van Child Labour Free Zones in het zandsteengroeve-gebied Dhabi-Budhpura in 2013.

International Dalit Solidarity Network

Een netwerk van organisaties die zich gezamenlijk inzetten tegen kastendiscriminatie door middel van beleidsbeïnvloeding en voorlichting.

naar partner website →

MVO Platform

Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden die samenwerken om Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen te promoten. Arisa is lid van het MVO Platform.

naar partner website →

Schone Kleren Campagne

De SKC laat onderzoek doen naar werkomstandigheden in de kledingindustrie in verschillende landen, voert campagne om ‘kledingmerken’ ervan te overtuigen werk te maken van verduurzaming in hun keten en ondersteunt lokale organisaties bij urgente problemen. Arisa is actief lid van de SKC, draagt bij aan onderzoek en campagnes en onderhoudt contacten met Indiase partnerorganisaties. Zij brengt de campagnes ook onder de aandacht van ministeries en Kamerleden.

naar partner website →

SOMO

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum, zonder winstoogmerk, gericht op multinationals. SOMO onderzoekt op eigen initiatief multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op mens en milieu. Arisa werkt veelvuldig samen met SOMO aan onderzoek naar sectoren en bedrijven.

naar partner website →

Onderzoek

Samen met haar partners zet Arisa zich in voor betere en rechtvaardigere arbeidsomstandigheden in productieketens in Zuid-Azië. Door het doen van onderzoek naar bedrijven en hun ketens verkrijgen wij inzicht in de arbeidsomstandigheden in die ketens. Deze inzichten delen wij met bedrijven, overheden en politiek om vervolgens samen te werken aan oplossingen.

Focus op Zuid-Azië

Sri Lanka
Maldiven
India
Bangladesh
Bhutan
Nepal
Pakistan
Afghanistan

De geografische focus van Arisa verschuift van India naar Zuid-Azië. De politiek-economische relaties van India met landen in de regio zijn belangrijker geworden. Daarnaast zijn onze thema’s niet beperkt tot India maar ook zeer relevant voor ander Zuid-Aziatische landen. Discriminatie van Dalits komt in heel Zuid-Azië voor en arbeidsrechtenschendingen in de kleding- en textielindustrie zijn een regionaal probleem.

naar actuele sectoren →